Публичный договор (оферта)

                

Цей документ містить публічну пропозицію (оферту) Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛ-Автосервіс» до невизначеного кола фізичних осіб щодо укладення Договору купівлі-продажу товарів (надалі – «Договір») у порядку та на умовах, що викладені нижче.

Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛ-Автосервіс», ідентифікаційний код юридичної особи 39696432, місцезнаходження за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, буд. 36.

Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою:  https://atl.ua/

Товар – запасні частини та інші товари до автомобілів, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній. 

Договір – цей Договір купівлі-продажу товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Покупцем та встановлює однакові для всіх Покупців умови.

Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця та/або здійснення Покупцем оплати вартості Товару, що свідчить про прийняття ним публічної оферти. 

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти і оформила Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.

Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом.

Сторона – Продавець або Покупець в залежності від контексту.

Сторони – Продавець та Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України.

Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних. 

Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір купівлі-продажу Товарів укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованої Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Покупця до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

2.3. З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною. 

2.4. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій:

2.4.1. Проставлення Покупцем на Інтернет-сторінці оформлення Замовлення відмітки у полі «Згоден з умовами Публічної оферти» та завершення оформлення Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту. При цьому, розміщена на екранній формі відповідної Інтернет-сторінки Сайту фраза може відрізнятися від наведених в лапках у цьому абзаці вище, але має бути аналогічною за значенням та містити в собі або поряд з собою (на тій самій екранній формі) посилання на текст Публічної оферти.

2.4.2. Підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця.

2.4.3. Оформлення Замовлення за телефонами контакт-центру Продавця: (044) 458-78-78, (063) 458-78-78, у цьому випадку Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення.

2.4.4. Здійснення Покупцем оплати замовлених Товарів. 

2.5. Продавець на письмову вимогу Покупця може надати йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.  2.6. Факт отримання Продавцем Замовлення підтверджується шляхом надіслання Покупцю повідомлення, що містить інформацію про оформлення Замовлення. Повідомлення про отримання Замовлення надсилається Покупцю в електронному вигляді за допомогою служби коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) на контактний номер мобільного телефону, вказаний Покупцем при оформленні Замовлення або при Реєстрації на Сайті та/або електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при Реєстрації на Сайті.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.  2.8. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.  2.9. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору. 

2.10. Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується сплатити і своєчасно прийняти запасні частини та інші товари представлені в асортименті продавця (далі – «Товар»).. 

3.2. Покупець замовляє та купує Товар для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.

3.3. Продавець здійснює продаж Товару на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно на Сайті або за допомогою Продавця. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення. 

3.4. Товар характеризується артикулем, очікуваним строком поставки, ціною. Інформація про Товар розміщена на Сайті та може бути уточнена у Продавця. 

3.5. Деякі представлені на Сайті Товари є пропозиціями партнерських складів Продавця і поставляються виключно на підставі індивідуального Замовлення Покупця.  

4. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Для більшості Товарів на Сайті вказано очікуваний  термін  надходження до магазину продавця або складу служби перевізника. 

4.1.1. Очікувані терміни є середньостатистичними.

4.1.2. Якщо виконання Замовлення протягом очікуваного терміну не відбулося, Продавець без погодження з Покупцем  подовжує виконання Замовлення.

4.2. Виконання Замовлення починається, як правило,  після  надходження авансового платежу на рахунок Продавця або підтвердження Покупцем його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з  оплатою за фактом прийому-передачі. 

4.3. Замовлення може бути виконано повністю або частково, а також може бути анульоване.

4.3.1. Часткове виконання Замовлення або його анулювання відбувається у разі, коли в ході його виконання обраний за конкретними умовами (виробником, очікуваним строком поставки, ціною) Товар виявився відсутнім на відповідному партнерському складі. 

4.3.2. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент надходження Товару до магазину або відділень служби перевізника. 

4.4. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Доставка». 

4.5. Право власності на Товар та ризики його випадкового пошкодження або знищення переходять від Продавця до Покупця:

4.5.1. З моменту фактичного прийому-передачі Товару при його отриманні Покупцем в магазині, від кур’єра Продавця, а також від кур’єра або у відділенні транспортних компаній, які вказані на Сайті в розділі «Доставка». 

4.5.2. З моменту передачі Товару перевізнику при доставці іншими транспортними компаніями. 

4.6. Покупець зобов’язаний прийняти Товар або вказати адресу для його доставки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надходження Товару в магазин (реєстрації). 

4.7. Товар може бути повернений Продавцю у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. При цьому, Сторони погоджуються з наступними умовами:

4.7.1. Місцем повернення Товару є магазин Продавця. 

4.7.2. Спосіб і дата відправки Товару мають бути погоджені з Продавцем. 

4.8. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

4.8.1. Хід виконання і стан Замовлення відображається на Сайті в «Особистому кабінеті» Покупця. 

4.8.2. Покупець може налаштувати оповіщення про хід виконання Замовлення електронною поштою та/або за допомогою SMS-повідомлень (вказавши контактний номер мобільного телефону у міжнародному форматі, наприклад +380673331100). 

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.

6.2. Ціни за Товар відображені на Сайті  і визначені на умовах самостійного вивозу з магазину продажу. 

6.3. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

6.3.1. Платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.

6.3.2. Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Продавця. 

6.4. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на підставі заяви Покупця у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

6.4.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем. 

6.4.2. Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання із електронної адреси, яка була вказана Покупцем при Реєстрації на Сайті. 

7. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується. 

7.2. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної. 

7.3. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, за виключенням прихованих дефектів, приймаються  в ході прийому-передачі  Товару в магазин, від кур’єра або у відділенні транспортної компанії 

7.4. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до  якості, які встановлені на території України.

7.5. Гарантійний строк на Товар, умови  виконання гарантійних зобов’язань Продавця, порядок звернення з гарантійною претензією, а також порядок повернення Товару визначені у «Положенні про гарантію та умови повернення товарів, придбаних в  інтернет-магазині ATL.UA» (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України.

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних  правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

9.2. Усі умови Договору між Продавцем та Покупцем, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у мережі Інтернет за адресою: https://atl.ua/, на дату укладення Договору.

9.3. Усі зміни Публічної оферти публікуються в мережі Інтернет за адресою: https://atl.ua/ зі збереженням усіх попередніх редакцій за тією ж адресою. Обов’язковими для Сторін є умови, що відповідають тексту Публічної оферти, яка діяла на дату укладення Договору. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку.

9.4. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Покупця в повному обсязі, набирають чинності з дати їх опублікування.

9.5.  Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) при передачі їх на мобільні пристрої, призначені для прийому/передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, направлених зі сторони Продавця. Продавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Покупцем при Реєстрації та/або оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Покупцем. Укладаючи Договір з Продавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Покупець підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.

9.6.  Покупець погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним при Реєстрації, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від «01» червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності Продавця. 

9.7. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

10.  РЕКВІЗИТИ І КОНТАКТИ ПРОДАВЦЯ

ТОВ «АТЛ-Автосервіс»

03134, м.Київ, вул. Симиренка, 36

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 39696432

Банківський рахунок: № 2600621039330 в АТ «ПроКредит Банк», МФО 320984

Електронна пошта: info@atl.ua

 тел.:+38 (044) 458- 78-78

 +38 (063) 458-78-78

Додаток №1до Договору купівлі-продажу товарів


 ПОЛОЖЕННЯ

про гарантію та повернення товарів, придбаних  в  інтернет-магазині ATL.UA

1. СУТЬ ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ. 


1.1. Під гарантією якості Товару слід розуміти ручання Продавця про відсутність у товарі в момент його передачі або в інший момент, встановлений у договорі, недоліків якості Товару, що знижують його вартість або не дозволяють використовувати відповідно мети, передбаченої договором.

1.2 Гарантія якості передбачає зобов’язання  Продавця здійснити безоплатну заміну Товару,  який не відповідає технічним вимогам виробника внаслідок  виробничого дефекту, або повернути грошові кошти.

2. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ТА УМОВИ ДІЇ ГАРАНТІЇ.

2.1. Гарантійний строк на Товар  є не меншим за  6 (шість) місяців з дати прийому-передачі, а у разі  потреби його спеціальної установки – з  дати  установки або 20 000 км пробігу (що наступить раніше). 

Потрібно вказати ,що є товари в яких немає гарантії.+ що гарантії згідно регламенту виробника.

2.2. Виробники можуть надавати розширену гарантію згідно їх умов, які викладені на Сайті у розділі «Гарантія і повернення товарів».

2.3. Гарантія на автомобільні шини діє до моменту монтажу Товару на транспортний засіб. При  виникненні претензії до якості шин в ході експлуатації  претензія  розглядається за умови надання технічного  висновку   від сертифікованої  «УКРСЕПРО»  організації  про причини виникнення дефекту та  непридатність Товару до подальшої експлуатації.

2.4. Гарантійний строк на Товар, встановлений на автомобілі, які використовуються в таксі, службах перевезення або беруть участь в спортивних змаганнях,  зменшується втричі.

2.5. Гарантія діє за умови дотримання Покупцем наступних вимог:

2.5.1. Товар відповідає специфікації автомобіля.

2.5.2. Товар встановлено на автомобіль на СТО, що підтверджується наданням замовлення-наряду.

2.5.3. Непрацездатність (дефектність) Товару підтверджена Актом рекламації.

2.5.4. Гарантійна претензія висунута протягом 10 календарних днів з дати оформлення Акту рекламації.

2.6. Замовлення-наряд на встановлення Товару на СТО має містити дані відповідно до ст. 25 Закону України «Про автомобільний транспорт»:

2.6.1. Найменування і реквізити СТО.

2.6.2. Прізвище та ініціали замовника робіт на СТО 2.6.3. Держномер, VIN-код, рік випуску автомобіля.

2.6.4. Дата заїзду на СТО.

2.6.5. Пробіг  на момент заїзду на СТО.

2.6.4. Перелік виконаних робіт та їх вартість.

2.6.5. Перелік складових частин (матеріалів), використаних під час виконання робіт.

2.6.6. Прізвище, ініціали та підпис відповідальної особи СТО, печатку СТО (за наявності).

2.6.7. Підпис Покупця про приймання виконаних робіт.

2.7. Акт рекламації має містити відомості згідно зразка, який надається Продавцем Покупцю. 

2.8. Гарантія  не розповсюджується на наступні випадки:

2.8.1. Пошкодження Товару внаслідок ДТП, під час монтажу або демонтажу, порушення правил  експлуатації, установки з порушенням технології виконання ремонтних робіт. 

2.8.2 Пошкодження Товару, який належить до паливної системи та системи вихлопу газів автомобіля, що виникло внаслідок застосування низькоякісного палива, в тому числі внаслідок забруднення або застосування етильованого бензину.

2.8.3. Пошкодження підвіски і рульового управління, які виникли внаслідок неналежної експлуатації.

2.8.4. Претензій до шуму (скрипу) гальм, наявності великої кількості абразивного пилу.

2.8.5. Претензій до зовнішніх пошкоджень Товарів, які є склом кузова та приладами освітлення.

2.8.6. Претензій до несправності або корозії Товару, які виникли внаслідок впливу промислових і хімічних викидів, кислотного або лужного забруднення повітря, рослинного соку, продуктів життєдіяльності птахів і тварин, хімічних активних речовин, у тому числі, таких, що застосовуються для боротьби проти обледеніння доріг, природних явищ (град, блискавка і т.д.)

2.8.7. Експлуатаційного зносу і нормальної зміни стану, в том числі старіння, такого Товару, як щітки склоочисника, привідні ремені, гальмівні колодки, диски та барабани, диски зчеплення, свічки запалювання.

2.8.8. Недотримання вимог інструкцій та рекомендацій виробника автомобіля та автозапчастин при проведенні ремонту (заміні частин) систем  гідравлічного, електрогідравлічного підсилювача керма, кондиціонування, охолодження  щодо проведення промивки систем, перевірки пов’язаних запчастин, заміни тих, що вийшли з ладу і можуть вплинути на роботу нової запчастини, а при заміні компресора кондиціонера  щодо обов’язкової заміни фільтра-осушувача і розширювального клапана.

2.8.9. Відсутності у замовленні-наряді при монтажі Товару на автомобіль відмітки про проведення робіт, які пов’язані, в тому числі, з обов’язковою заміною інших деталей  відповідно до п.2.8.8. 

2.8.10. Втручання в вузли, змінення конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу (шліфування, підрізка, тощо),   спроб самостійного відновлення чи ремонту.

2.8.11. Належності Товару до категорії витратних матеріалів.

2.8.12. Недотримання Покупцем вимог, за яких діє гарантія.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ГАРАНТІЙНИХ ПРЕТЕНЗІЙ.

3.1. Покупець має право звернутися з гарантійною претензією до виробника Товару або Продавця за місцем купівлі Товару.

3.2. Покупець оформляє гарантійну претензію в письмовій формі.

3.3. Продавець розглядає гарантійну претензію і приймає рішення, як правило, в момент звернення, а у разі необхідності проведення технічної перевірки причин виходу товару з ладу, - в строк згідно чинного законодавства України.

3.4. Для розгляду гарантійної претензії Покупець надає дефектний Товар та  документи згідно пп.2.6, 2.7  даного Положення. 

3.4.1. Товар має бути наданим в тій же комплектності, в якій він був отриманий від Продавця.

3.4.2. Окремі вузли і агрегати мають бути в зібраному стані, без слідів стороннього втручання, а в разі недотримання цієї вимоги із технологічних причин має бути надане мотивоване пояснення.

3.5. Гарантійні претензії до Товару вартістю до 3000 грн., окрім електричних виробів,  розглядаються  у спрощений спосіб, тобто без надання документів, вказаних у пп.2.6, 2.7, лише за наданням дефектного Товару.  

3.6. У разі задоволення гарантійної претензії Продавець в строк згідно діючого законодавства України надає Товар на заміну дефектного або повертає Покупцю грошові кошти. 

4. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ.

4.1. Товар може бути повернуто у випадках та на умовах, які визначені  чинним законодавством України та Договором:

4.1.1. Покупець звернувся щодо повернення Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня прийому-передачі. 

4.1.2. Товар має товарний вигляд без слідів експлуатації або монтажу, ціле пакування, ярлики .

4.2. Повернення Товару  має обов’язково  бути узгодженим з Продавцем.

4.2.1  В ході узгодження визначається порядок передачі Товару: строки, супроводжуючі документи, перевізник тощо. 

4.2.2. Усі ризики внаслідок неузгодженого повернення Товару несе Покупець.

Оплата

Способы оплаты

 • Оплата наличными при получении товара.

 • Оплата заказа онлайн банковской картой Visa и MasterCard.
  Доставка товара возможна только после подтверждения платежа.

 • Оплата заказа путем перечисления средств со счета предприятия.

 • Оплата курьерской службе осуществляется любым из поддерживаемых способов оплаты, по факту доставки товара. 

  Обратите внимание, что наложенный платеж подразумевает комиссию за транзакцию со стороны курьерской службы.

 • Оплата в магазине

  Оплата наличными либо банковской картой возможна при покупке товара во всех автомагазинах АТЛ.
  Оплата производится исключительно в национальной валюте.

 • Visa/Mastercard online

  Вы можете оплатить заказ онлайн банковской картой Visa и MasterCard без комиссии.
  Оплата с помощью платежных карт осуществляется следующим способом: 

  Во время оформления заказа на сайте, Вам будет предложено сделать выбор способа оплаты. 

  В графе "Оплата" вам нужно выбрать «Visa/MasterCard». 

  После этого Вы будете переадресованы на страницу системы безопасных платежей банка, где Вам необходимо будет подтвердить оплату. 

  С целью обеспечения наиболее современных мер безопасности онлайн-платежей мы поддерживаем услуги обеспечения безопасности Verified by Visa и MasterCard® SecureCode™. Нажмите на соответствующий логотип на сайте для получения дополнительной информации.
  Пожалуйста, обратите внимание, получить товар, оплаченный платежной картой, может только тот клиент, чьи ФИО были указаны на сайте во время оформления заявки, поэтому при получении заказа обязательно нужно иметь при себе паспорт.
  Оплата возможна только картами, выпущенными на территории Украины.

 • Счет по безналичному расчету

  Для оплаты заказов путем перечисления со счета предприятия (организации) укажите способ оплаты «Безналичная» на странице оформления заказа. В дополнительно появившихся строках впишите свои реквизиты для формирования Вам счета. После оформления заказа менеджер магазина вышлет Вам счет-фактуру на указанный вами e-mail, которую Вы сможете оплатить в кассе отделения любого банка или с расчетного счета вашего предприятия. Для юридических лиц пакет всех необходимых документов предоставляется вместе с товаром. После того, как менеджер увидит зачисление оплаты за товар на наш счет, мы свяжемся с вами, чтобы сориентировать, где и когда можно будет забрать товар.

Доставка

Способы доставки

 • Наш курьер оперативно доставит заказ по указанному вами адресу и в удобное для вас время.

  С целью безопасности товар доставляется исключительно до дверей получателя.

 • Доставка курьерскими службами занимает 1-3 дня. 

  При оформлении заказа наши менеджеры согласуют с Вами дату доставки. 

  Стоимость доставки согласно тарифов перевозчика.

 • Выбирайте товар на сайте и забирайте в любом удобном для вас автомагазине АТЛ.

 • Самовывоз из магазинов АТЛ
  1. Из корзины перейдите к оформлению заказа, укажите свои контактные данные и отправьте заказ.
  2. После отправки заказа вам придет смс с номером заказа, затем с вами свяжется оператор для уточнения заказа.
  3. С номером заказа вы можете забрать товар в магазине.
  4. Придя в магазин, предоставьте на кассе номер заказа и получите специально зарезервированный для вас товар.
 • Курьерская доставка сторонними службами по Украине

  Обратите внимание! Автомобильные аккумуляторы в другие регионы, кроме г.Киев, доставляются только самовывозом из магазина АТЛ.  Доставка по Украине бесплатно при сумме заказа от 3000 грн. При заказе до 3000 грн - стоимость доставки от 50 грн. согласно тарифов перевозчика.


  Бесплатно:

  • от 3000 грн, при заказе любых товаров, кроме шин и дисков;
  • от 10 000 грн, если в заказе присутствуют легковые шины до 18" или диски;
  • от 20 000 грн, если в заказе присутствуют шины или диски свыше 18".  

  Стоимость перевозки шин весом более 50 кг и дисков весом более 20 кг рассчитывается по их весу или объему согласно стандартным тарифам на перевозку грузов.

  !Внимание! Заказывая товар сторонними курьерскими службами, обязательно проверяйте товары на целостность упаковки, комплектацию и отсутствие внешних повреждений на месте - в отделении службы доставки в Вашем городе. Если Вы обнаружили какие-либо повреждения при перевозке, потребуйте от представителей службы доставки составить акт (претензию) с указанием внешних признаков повреждения товара, а также сообщите об этом нам по тел. +38-(044)-458-78-78. 

  Информацию о возможности доставки товаров в восточные регионы страны, а также о ее сроках, Вы можете получить у операторов инфо-центра: +38-(044)-458-78-78.

 • Адресная доставка по Киеву

  Доставка по Киеву осуществляется на следующий день после оформления заказа по следующему графику:
  Пн.-Пт.: 9.00 - 18.00
  Заказы, сделанные через сайт в субботу и воскресенье, отправляются в понедельник.

  Стоимость доставки:
  Бесплатно по Киеву при условии заказа от 2000 грн.
  При заказе до 2000 грн. – стоимость доставки 50 грн.

Гарантии
 • Гарантия на запчасти

   Условия гарантии:

  Гарантийные обязательства не распространяются в следующих 

  • Естественный износ.
  • Товар установлен с нарушением инструкций по установке, в случае, если товар ею комплектуется.
  • Товар поврежден вследствие неправильной установки.
  • Товар поврежден вследствие неправильной эксплуатации автомобиля.
  • Товар поврежден вследствие неправильного подбора запасных частей. Ответственность за правильность подбора несет продавец. В случае, если покупатель выбирает товар самостоятельно, то вся ответственность ложится на покупателя, и продавец  вправе требовать от него расписку. В данном случае товар возврату не подлежит.
  • Товар преждевременно изношен вследствие повторного использования деталей для крепления.
  • Повреждение в результате аварии.

   

  Условия возврата дефектных товаров:

  Претензии принимаются только при наличии:

  • Чека
  • Заполненного акта рекламации установленного образца
  • Правильно заполненного гарантийного талона. (Гарантийный талон предоставляется в случае, если товар им комплектуется.)
  • Документа, удостоверяющего личность.

   

  В случае если в гарантийной таблице гарантийный срок не указан, то гарантийный срок составляет 6 месяцев от даты продажи товара согласно Закона Украины «О защите прав потребителей».

  На автомобильные запчасти, купленные и установленные в  сети «АТЛ», гарантией является акт выполненных работ.  Акт в обязательном порядке выдается каждому клиенту, который обслуживался на СТО АТЛ. • Гарантия на легкосплавные диски ТМ "Disla"

  Основная гарантия

  Компания DISLA гарантирует, что при правильной эксплуатации легкосплавный автомобильный диск не  изменит своих потребительских свойств и технических характеристик: не изменится внешний вид, не появятся дефекты на колесе в виде трещин, расколов, отколов металла, не произойдет частичного или полного разрушения колеса.

  Гарантийный срок на Продукцию составляет:

  •     24 месяца от даты продажи  - на лакокрасочное покрытие;
  •     5 лет - на металл и конструкцию колеса.

  Если отсутствуют документы, подтверждающие факт продажи, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска легкосплавного автомобильного диска (месяц и год изготовления указан на легкосплавном автомобильном диске).

  К гарантийным случаям относятся следующие дефекты, возникшие в  процессе эксплуатации:

  Лакокрасочное покрытие:

  •     отслоение лакокрасочного покрытия, вздутия, трещины;
  •     коррозия;
  •     изменение цвета;

  Металл и конструкция легкосплавного автомобильного диска:

  •     негерметичность обода;
  •     трещины;
  •     отколы металла;
  •     частичное или полное разрушения колеса.


  К гарантийным случаям не относятся:

  •     любые механические повреждения, в том числе, полученные в результате  наезда на препятствие;
  •     повреждения лакокрасочного покрытия в результате механического воздействия;
  •     любая доработка легкосплавного автомобильного диска;
  •     эксплуатации легкосплавного автомобильного диска с превышением максимально допустимой нагрузки;
  •     установки легкосплавных автомобильных дисков с использованием несоответствующих деталей крепления;
  •     неправильного подбора легкосплавных автомобильных дисков по присоединительным размерам;
  •     использования шин, размерность которых не рекомендована для автомобиля, на который установлен легкосплавный автомобильный диск;
  •     эксплуатации автомобильного легкосплавного диска с шиной, давление в которой не соответствует рекомендованному;
  •     воздействия открытого огня;
  •     воздействия агрессивных химических соединений (таких как кислот, щелочей и .т.п.)

  Срок годности – неограничен.


  Расширенная гарантия

  Замена диска на НОВЫЙ по Расширенной гарантии DISLA осуществляется в случаях ДЕФОРМАЦИИ (негарантийный случай) диска DISLA при условии оплаты 50% от стоимости нового дискa и возврата повреждённого диска DISLA производителю !

   

  Условия РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ:

  • Расширенная гарантия действует в течение 5 (пяти) лет с даты продажи и распостраняется на диски DISLA, приобретенные Покупателем в сети партнеров ТМ DISLA на территории Украины после 01.08.2018 г.
  • Для замены вместе с поврежденным диском необходимо предоставить копию заполненного гарантийного талона ТМ DISLA, который выписывается при продаже нового диска партнером ТМ DISLA.
  • Прием диска от Покупателя на замену по Расширенной гарантии, а также выдача нового диска осуществляется ближайшим Партнером ТМ DISLA, который принимает участие в программе Расширенной гарантии, при этом нет разницы у какого именно партнера ТМ DISLA был куплен данный диск.
  • Партнер ТМ DISLA заменяет диск по Расширенной гарантии со склада ТМ DISLA по адресу: Киевская область, Бородянский р-н, пгт. Клавдиево-Тарасово, ул. Гагарина, 67.
  • В случае замены диска по Расширенной гарантии оплата за услуги доставки (до склада ТМ DISLA и в обратном направлении) производителем не оплачивается!
  • Ориентировочный срок замены диска Покупателю по Расширенной гарантии составляет до 10 рабочих дней.
  • При замене диска новый колпачок вместе с новым диском не комплектуется.

   

  Негарантийные случаи по Расширенной гарантии, при которых замена диска НЕ ПРОИСХОДИТ:

  • Умышленные повреждения диска (акты вандализма со стороны Покупателя или третих лиц).
  • Повреждения лако-красочного покрытия диска.


 • Гарантия на продукцию ТМ "Karcher"

  УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  Гарантийный срок эксплуатации техники Керхер – 12 месяцев.

  В зависимости от модели садового шланга PrimoFlex®, гарантийный период составляет от 12 до 18 лет:
  PrimoFlex®: 12 лет, PrimoFlex® Plus: 15 лет, PrimoFlex® Premium: 18 лет.

  При регистрации аппарата на сайте www.karcher.ua покупатель получает сертификат, дающий право на дополнительный срок гарантийного обслуживания.

   

  Транснациональные гарантийные обязательства производителя Kärcher Gmbh действуют исключительно на территории стран ЕС. За пределами ЕС действуют национальные законодательные нормы каждой отдельно взятой страны-импортера.

  Гарантийные условия ООО «Керхер» распространяются исключительно на изделия, импортированные на территорию Украины компанией ООО «Керхер» (ч.13 ст.8 ЗУ О защите прав потребителей).

  Гарантийные обязательства касательно изделий, импортированных на территорию Украины третьими лицами, несет соответствующий импортер или продавец.
  Изделия, импортированные на территорию Украины третьими лицами, могут быть отнесены к гарантийным обязательствам ООО «Керхер» только при условии наличия транснационального договора на гарантийное обслуживание между ООО «Керхер» и поставщиком из соответствующей страны-экспортера.

  Покупатель имеет право на гарантийный ремонт изделия в течение гарантийного срока, если он вышел из строя по причине дефекта изготовления.

  Покупатель имеет право на гарантийный ремонт изделия при условии наличия у него следующих документов:

  • платежного документа, удостоверяющего факт покупки изделия;
  • заполненного гарантийного талона, скрепленного печатью торгующей организации на нем и на его отрезных корешках и подписью покупателя, удостоверяющей его согласие с гарантийными условиями ООО «Керхер».

  Гарантийный срок начинается с момента передачи изделия потребителю и составляет 12 месяцев, если другое не предусмотрено условиями договора (продажи, сервисного обслуживания, публичной оферты).

  Продление срока гарантийного обслуживания

  При регистрации аппарата, имеющего гарантийный срок 12 месяцев, на сайте www.karcher.ua покупатель получает сертификат, дающий право на дополнительный срок гарантийного обслуживания.

  ТехникаСтандартная гарантияДополнительная гарантия*
  1Бытовые насосы1 год+ 4 года
  2Минимойки класса К5, пылесос DS 6.000 Mediclean, DS 6 Premium1 год+ 4 года
  3Все аппараты бытового направления1 год+ 1 год
  4Аппараты серии Classic профессионального направления1 год+ 1 год
  5Гладильная доска, паровой утюг**1 год***-
  7Аксессуары (включая садовые аксессуары, полив, шланги) 1 год***-
  * при условии регистрации на сайте ** при покупке, как отдельный аксессуар *** без отдельного гарантийного талона, при наличии чека, без права продления гарантии

  Гарантийный ремонт

  Гарантийный ремонт – это бесплатный комплекс операций по восстановлению работоспособности приобретенного покупателем изделия в течение гарантийного срока, если он вышел из строя по причине дефекта изготовления.

  Покупатель теряет право на гарантийный ремонт в случае:

  • Нарушения условий инструкции по эксплуатации (п.1,3 р.3 ст.4 ЗУ О защите прав потребителей).
  • Отсутствия в гарантийном талоне необходимой информации или наличия в нем исправлений, неразборчивых записей.
  • Отсутствия на изделии этикетки производителя или неразборчивых, измененных данных на ней.
  • Повреждений при транспортировке, использовании, неправильном хранении.
  • Недостаточного обслуживания со стороны покупателя, когда изделие имеет сильное внешнее или внутреннее загрязнение, ржавчину, отложения, внутреннее скопление загрязняющей фракции, в том числе той, что собирается в процессе уборки или содержится в рабочем веществе.
  • Перегрузки, использования не по назначению, использования без фильтр-мешка в случаях, когда его применение является обязательным или рекомендованным производителем, использование без фильтрующих элементов, применение которых предусмотрено конструкцией, эксплуатации изделия с неисправными или не предназначенными для этого изделия аксессуарами и расходными материалами, использования моющих средств, не предназначенных для данного типа изделий.
  • Наличия признаков вмешательства или конструктивных изменений со стороны посторонних лиц, не уполномоченных на совершение данных действий
  • Продолжения эксплуатации изделия после появления признаков неисправности, повлекшего более тяжелые последствия.
  • Повреждений, вызванных пагубным влиянием агрессивной среды или погодных условий, таких как снег, дождь, повышенная влажность, недопустимо низкая или высокая температуры.
  • Неправильного подключения к системам электропитания или водоснабжения (плохое качество контакта в месте подключения, недостаток воды, недостаточное сечение шланга или электрического кабеля, недопустимая длина электрического удлинителя, отсутствие или дефект водяного фильтра, отсутствие обратного клапана там, где его установка предусмотрена производителем изделия, плохое качество электроэнергии: асимметрия, перепады напряжения, отсутствие или плохое качество заземления, внезапные отключения электроэнергии или водоснабжения, перепады давления в сети водоснабжения, гидроудар, завоздушенность и т.п.).
  • Наличия посторонних предметов, жидкостей, веществ внутри изделия.
  • Несвоевременного технического обслуживания (смазка; подтяжка резьбовых соединений; очистка или замена фильтрующих элементов; регулировка зазоров; обслуживание аккумуляторов; замена фильтр-мешков, щеток, приводных ремней, подшипников, втулок трения, смазочных материалов и технологических жидкостей; и т.п.).
  • Использования несоответствующих материалов (использование топлива и смазочных материалов низкого качества, а также с отличными от стандартных для данного типа изделия характеристиками).
  • Нормального износа частей изделия в результате продолжительного использования и вследствие процессов трения, давления, перегибов, растягивания или абразивного воздействия рабочего вещества или внешней среды, которые непосредственным образом связаны с принципом действия изделия (насадки, струйные трубки, утюги, сопла, форсунки, фильтрующие элементы, удлинительные трубки, гибкие шланги, резьбовые пробки, угольные щетки, уплотнители, манжеты, клапаны, резинотехнические изделия и т.п.). Равномерный износ деталей при отсутствии признаков дефекта изготовления не дает права на их замену по гарантии.
  • Повреждений, вызванных стихийным бедствием, пожаром, войной и т.п.

  Гарантия не распространяется на изнашиваемые детали (угольные щетки, подшипники, втулки трения, приводные ремни, уплотнительные кольца, прокладки, клапаны, уплотнительные манжеты, сальники и т.п.), аксессуары (фильтры, насадки, пистолеты, резиновые стяжки, щетки, шланги и т.п.), расходные материалы (масла, смазки, технические жидкости и т.п.), при условии отсутствия признаков дефекта изготовления.

  Работы по монтажу, пуско-наладке, очистке, планово-техническому обслуживанию, а также профилактические работы, в гарантийные обязательства не входят и бесплатно не производятся, если это не предусмотрено отдельным соглашением.

  Гарантийное и послегарантийное обслуживание изделий осуществляется в Керхер Центрах и авторизованных сервисных центрах, перечень которых приведен в гарантийном талоне и в соответствующем разделе официальной интернет страницы ООО «Керхер» "Поиск сервисного партнера".

Обмен - возврат

Обмен / возврат товара


 1. Убедитесь, что от даты покупки прошло не более 14 дней.

 2. Подготовьте все необходимые  документы. 

 3. Обратитесь в автомагазин АТЛ.


Необходимые документы:

 1. Документ, подтверждающий покупку (кассовый чек или расходная накладная).

 2. Документ, подтверждающий личность.


Правила обмена и возврата товара.

В сети автомагазинов «АТЛ» обмен товара возможен, если:

- есть в наличии кассовый чек (расходная накладная) о приобретении товара;

- сохранен товарный вид изделия и его комплектующих: отсутствуют механические повреждения, царапины, потертости, а для товаров в одноразовой (блистерной) упаковке – если упаковка не вскрывалась;

- товар не имеет следов эксплуатации.

По вопросу обмена или возврата товара, доставляемого «Новой Поштой», вы можете обратиться в информационный центр «АТЛ» +38-(044)-458-78-78


Условия обмена и возврата товара в соответствии с действующим законодательством Украины.

Подарочные карты

Видели ли Вы когда-нибудь, как относится к своей машине настоящий автомобилист? Правильно, он обхаживает ее, как родную! Как угодить с подарком человеку, у которого есть автомобиль? Другу, который купил новую машину или коллеге автолюбителю? Возможно, ему необходимо купить моторное масло, компрессор, огнетушитель, аптечку, а может он как раз собирается купить новый аккумулятор или шины? А может у него есть мечта, покупка которой всегда откладывается «на потом»? Советуем Вам не гадать, а подарить ему Подарочную карту «АТЛ».


В сети «АТЛ» Вы можете приобрести подарочные карты номиналом 250грн, 500 грн. и 1000 грн.

Подарочная карта «АТЛ» – это современный, а главное, всегда актуальный подарок для Ваших близких и друзей, знакомых, сотрудников, клиентов или партнеров. Вручая подарочную карточку будьте уверены, что дарите нужный и практичный подарок!


А главное такой подарок подходит как для мужчин, так и для женщин -автомобилистов!

Подарочная карта «АТЛ» – это универсальный подарок, который порадует каждого автомобилиста, ведь благодаря карте, Вы дарите ему возможность самостоятельного выбора! А выбирать есть из чего, ведь ассортимент автотоваров в сети автомагизинов «АТЛ» действительно впечатляет! 

Дарите «то, что нужно» вместе с «АТЛ» и помните, что путь к сердцу автомобилиста лежит через его машину!

Приобрести подарочную карту «АТЛ» Вы можете в любом из автомагазинов.

С правилами пользования подарочной картой можно ознакомиться на сайте компании http://www.atl.ua/Club или позвонив по тел.(044) 458-78-78.

 • Правила использования подарочной карты

  Правила использования подарочной карты «АТЛ» (далее "сертификат"):

  1. Подарочный сертификат не является именным, и любое физическое лицо, предъявившее сертификат, может приобрести с его помощью товар в сети АТЛ. Сертификат не распространяется услуги автосервисных центров АТЛ.
   В случае утраты сертификата, в том числе хищения, сертификат не может быть восстановлен, и денежные средства не могут быть возвращены, в связи с отсутствием персонификации лица, владевшего сертификатом до утраты.
  2. При оплате заказа с помощью сертификата обязательно укажите это на этапе оформления и сообщайте менеджеру при подтверждении заказа. Сертификат должен быть предъявлен и передан сотруднику компании при оплате товара.
  3. Срок действия Сертификата ограничен и составляет 6 месяцев с даты выдачи.
  4. С использованием сертификата возможна единственная покупка. При совершении покупки номинал сертификата списывается целиком. В случае, если стоимость покупки меньше номинала сертификата, разница между стоимостью не возвращается. 
  5. При возврате товара, купленного с использованием сертификата, возврат средств осуществляется на новый сертификат аналогичного номинала.
  6. В случае, если стоимость покупки превышает номинал, разница между стоимостью товара и номиналом сертификата оплачивается наличными денежными средствами.
  7. Покупка сертификата возможна при наличном и безналичном способе оплаты.
  8. Сертификат не может быть использован для получения наличных денежных средств.
  9. Оплатить товары с помощью сертификата, могут только физические лица. Юридические лица не могут частично или полностью оплатить приобретение товаров сертификатами.
  10. Покупателю следует сохранять чек на покупку сертификата для подтверждения номинала карты в случае повреждения или иных спорных ситуаций.

  На товары, приобретенные по Подарочной карте, скидки не распространяются.

  Товары, приобретенные по Подарочной карте, возврату не подлежат.

  После оформления покупки Карта подлежит изъятию.

Корпоративная программа

Программа «Корпоративный клиент»


Владельцам предприятий выгодно и удобно проводить комплексное обслуживание своего автопарка в сети АТЛ, потому что работа с АТЛ - это:

- проведение работ в любой точке Украины / 60% покрытия территории Украины;

- прозрачность в деловых и финансовых отношениях;

- Централизованный КОНТРОЛЬ. Устранение коррупционных схем на местах. Возможность контроля руководящим составом использования средств предприятия;

- оплата как наличными так и безналичным расчетом (с предоставлением налоговой накладной);

- возможность снижение налога на прибыль и НДС для предприятия;

- централизованный документооборот;

- предоставление услуг сводного контроля за движением денежных средств по каждому транспортному средству;

РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. Централизованная закупка автозапчастей позволяет значительно экономить средства;

- гарантия на запчасти и услуги.


Мы обслуживаем государственные организации, коммерческие учреждения, частные автомобили работников предприятий.

8660 предприятий доверили обслуживать парки своих автомобилей автосервисным центрам АТЛ в 2018 году, среди них:

Областные управления Национальной полиции

Областные управления полиции охраны

Посольство США в Украине

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины

Служба автомобильных дорог

ПАО «УКРНАФТА»

ДП НЭК «УКРЕНЕРГО»

Военные части

ПАО «УКРТРАНСГАЗ»

ПАО «Укрсиббанк»

ПАО «ПУМБ»

ПАО «Креди Агриколь Банк»

ООО ТРК «СТУДІЯ 1+1»

ООО «Телерадиокомпания «Україна»

ООО «Эпицентр К»

ООО «Сильпо-Фуд»

ООО «Фоззи Ритейл»

ООО «СУШІЯ»

ООО «ЮТЕМ-БК»

ООО «Эльфа Лаборатория»

ПАО «ФАРМАК»

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарниця»

ТОВ «ЮТЕМ-БК»

ЧАО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ»

ООО «Торговый дом «Міст Експрес»

ПАО «Концерн Галнафтогаз» (АЗС «ОККО»)

ЧАО «ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН Украина»

ПАО «ДИКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ Украина»

 • Ми обслуговуємо державні організації, комерційні заклади, приватні автомобілі працівників підприємств.

  8 660 підприємств довірили обслуговувати парки своїх автомобілів автосервісним центрам АТЛ в 2018 році, серед них:

  • Обласні управління Національної поліції
  • Обласні Управління поліції охорони
  • Посольство США в Україні
  • Державне підприємство обслуговування повітряного руху України
  • ПАТ «УКРНАФТА»
  • ДП НЕК «УКРЕНЕРГО»
  • Військові частини
  • ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
  • ПАТ «Укрсиббанк»
  • ПАТ «ПУМБ»
  • ПАТ «Креді Агріколь Банк»
  • ТОВ ТРК «СТУДІЯ  1+1» 
  • ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна»
  • ТОВ «Епіцентр К»
  • ТОВ «Сільпо-Фуд»
  • ТОВ «Фоззі Рітейл»
  • ТОВ «СУШИЯ»
  • ТОВ «ЮТЕМ-БК»
  • ТОВ «Ельфа Лабораторія»
  • ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
  • ТОВ «ЮТЕМ-БК»
  • ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
  • ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (АЗС «ОККО»)
  • ПрАТ «ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН Україна»
  • ПАТ «ДІКЕРГОФФ ЦЕМЕНТ Україна»
   АТ "ТАСКОМБАНК"
   ПАТ НВЦ"Борщагiвський ХФЗ"
О нас

О компании 

АТЛ - одна из крупнейших в Украине розничных сетей автомагазинов и автосервисов, основной независимый игрок в секторе автобизнеса:

 • -23 года опыта работы; 
 • -42 розничных автомагазины и 25 автосервисов; 
 • -персонал: 830 сотрудников; 
 • -основные товарные группы: автозапчасти, шины, аккумуляторы, масла, автохимия и автокосметика, автоприспособление;
 • -ассортимент: более 350 000 SKU.

Логистика:

 • -100 собственных транспортных средств - 35 грузовых и 65 легковых авто;
 • -перевозки грузов по всей Украине, СНГ и Европе.

 

    Собственный распределительный центр и центральный склад в Киеве - общая площадь 3,5 тыс.кв.м.

    Сеть АТЛ является победителем в номинации «Лучшая сеть автомагазинов» в 2016 и 2017 годах. Голосование ежегодно проводит Украинская народная премия. Основная цель голосования - определение лучших товаров и услуг на основе предпочтений потребителей.

 

    По результатам исследования потребительских предпочтений, которое проводится ежегодно в рамках конкурса «Фавориты Успеха» в Украине, сеть АТЛ занимает первое место в народном рейтинге общественного доверия в 2016 и 2017 годах.